Thông báo về việc giảng dạy tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia như Ngoại ngữ 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội