Thông báo về khóa học nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ khóa 5 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về khóa học nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ khóa 5

Nhà trường thông báo về khóa học nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ khóa 5, cụ thể như sau: