Thông báo về chương trình Tuần lễ Hội nhập năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội