Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo ngành thứ hai – Luật học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội