Tháng chuyên đề “Tìm hiểu về cộng đồng châu Á” học kỳ I năm học 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tháng chuyên đề “Tìm hiểu về cộng đồng châu Á” học kỳ I năm học 2021-2022

Từ ngày 7/10 đến ngày 28/10/2021, Bộ môn NN&VH Việt Nam đã tổ chức tháng chuyên đề “Tìm hiểu về cộng đồng châu Á”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình môn học “Tìm hiểu về cộng đồng châu Á học kỳ I năm học 2021-2022.