Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn trường – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn trường

Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn trường trong Hội nghị công chức , viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2019-2020.