20192020.tuan15 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20192020.tuan15

Sổ tay Công nghệ giáo dục

Cuốn Sổ tay Công nghệ giáo dục này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và sử dụng những kiến thức, hiểu biết cập nhật về công nghệ giáo dục để đổi mới phương pháp giảng dạy – nhiệm vụ chung của mọi giảng viên các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.