Quy định về hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học – Công nghệ Cán bộ trẻ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định về hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học – Công nghệ Cán bộ trẻ

Ngày 24 tháng 8 năm 2016, Phó hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã ký thông qua quy định về hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học – Công nghệ Cán bộ trẻ trường ĐHNN – ĐHQG Hà Nội.

Đối tượng không rõ ràngQuỹ được thành với mục tiêu duy nhất là hỗ trợ nhằm động viên, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ trong Trường.

Đối tượng được hỗ trợ gồm cán bộ dưới 35 tuổi và sinh viên có năng lực, triển vọng NCKH tốt. Các hoạt động NCKH được Quỹ hỗ trợ bao gồm hỗ trợ thực hiện đề tài KHCN  cấp cơ sở, xuất bản/công bố sản phẩm KHCN, thực hiện đề tài NCKH sinh viên, v.v… .

Quy định còn đề cập đến nguồn kinh phí, mức hỗ trợ, quy trình xét cấp kinh phí hỗ trợ NCKH, kiểm tra, đánh giá, giám sát.

Click vào đây để tải văn bản.