Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội