Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ năm học 2018-2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội