Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của Hoạt động dịch vụ khoa học và đào tạo, chuyển giao tri thức trong nhiệm kỳ 2020-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của Hoạt động dịch vụ khoa học và đào tạo, chuyển giao tri thức trong nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm vụ trọng tâm:

Đưa Trường ĐHNN, ĐHQGHN trở thành một trung tâm học thuật về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học trong khu vực làm động lực thúc đẩy trao đổi đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức giữa Trường và các đối tác trong và ngoài nước; tham gia tích cực và có hiệu quả vào Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và một số chương trình, đề án khác của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN; tăng cường các chương trình hợp tác với địa phương đáp ứng các nhu cầu về giáo dục và nghiên cứu ngoại ngữ.

Chỉ tiêu cụ thể:

Thực hiện 5 – 7 nhiệm vụ/năm thuộc Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2015 và Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030.

Mỗi năm có tối thiểu 02 sản phẩm đào tạo, KHCN được chuyển giao.