Nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu của công tác Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong nhiệm kỳ 2020-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu của công tác Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao năng lực nghiên cứu NCKH của đội ngũ giảng viên. Phát triển những sản phẩm KHCN phù hợp, có tính ứng dụng cao phục vụ hoạt động đổi mới giảng dạy trong Trường, trong hệ thống giáo dục quốc dân và xã hội. Gia tăng số lượng và chất lượng các công bố NCKH theo chuẩn quốc tế.

Chỉ tiêu cụ thể:

  1. 100% giảng viên thực hiện NCKH và công bố theo quy định của Trường.
  2. Công bố 120 bài báo trong nước/năm; 40 bài báo quốc tế trong đó có 15 bài thuộc hệ thống ISI và SCOPUS/năm. Xuất bản 7 – 10 sách chuyên khảo/năm.
  3. Hình thành nhóm nghiên cứu mạnh về khảo thí (2020) và giáo dục ngoại ngữ (2021).
  4. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài lọt vào danh mục Tạp chí đạt chuẩn ASEAN Citation Index (ACI) vào năm 2025.
  5. Dành tối thiểu 5% kinh phí từ nguồn thu của Trường để đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động  KHCN;
  6. Dành tối thiểu 3% kinh phí từ nguồn thu học phí cho người học hoạt động NCKH.