Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về đào tạo

1.1. Điều chỉnh các chương trình đào tạo (CTĐT) theo định hướng tự chủ ở bậc đại học và sau đại học;

1.2. Hoàn thành việc kiểm định chất lượng Trường giai đoạn 2021 – 2026; Kiểm định chất lượng các CTĐT ngành Ngôn ngữ Pháp, Nhật, Hàn và Trung Quốc và trường THPT Chuyên ngoại ngữ;

1.3. Xây dựng Đề án mở ngành Văn hoá và truyền thông xuyên quốc gia.

2. Về khoa học công nghệ

2.1. Nâng các hiệu quả hoạt động của các Cộng đồng chuyên môn (COP); tổ chức tốt chuỗi các hội thảo, toạ đàm, hội nghị chuyên đề trong khuôn khổ UNC2022; đẩy mạnh các hoạt động tăng cường tiềm lực KHCN của đội ngũ;

2.2. Tăng cường đầu tư cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên.

3. Về công tác học sinh sinh viên

3.1. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, kết nối người học ở các bậc học;

3.2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động của Đề án đổi mới công tác thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ.

4. Về hợp tác phát triển

4.1. Đảm bảo sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, giảng viên trong và ngoài nước trong các hoạt động của Trường;

4.2. Mở rộng hoạt động kết nối, dịch vụ và phục vụ cộng đồng; tăng cường hiệu quả hoạt động của mạng lưới ULIS Connect, ULIS Alumni.

5. Về cơ sở vật chất và tài chính

5.1. Nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị trong Trường;

5.2. Tìm kiếm nguồn kinh phí, phương án kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở của Trường tại Hòa Lạc sau khi Quy hoạch 1/500 được phê duyệt;

5.3. Tăng cường nguồn thu sự nghiệp, giữ ổn định nguồn kinh phí cho phát triển đội ngũ, KHCN và HSSV; tăng thu nhập cho người lao động và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tự chủ tài chính;

5.4. Xây dựng các định mức kinh tế – kỹ thuật của các chương trình đào tạo làm căn cứ xác định mức thu học phí theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo.

6. Về quản trị đại học

6.1. Tăng cường hiệu quả công tác pháp chế; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành Nhà trường;

6.2. Thiết kế và triển khai có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đào tạo và phục vụ đào tạo trong toàn Trường;

6.3. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các mảng hoạt động của Trường.