[Ảnh] Khoa Pháp by night – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội