Kế hoạch học tập dự kiến Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Biên Phiên dịch – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch học tập dự kiến Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Biên Phiên dịch