Quyết định về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ biên phiên dịch cơ bản và nâng cao – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội