[Infographic] Những quy định chung Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Những quy định chung Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 21/10/2022, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân tham gia vào quá trình đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đây, Phòng Thanh tra và Pháp chế trân trọng gửi đến cán bộ, các bạn sinh viên infographic nội dung Những quy định chung của Quy chế này.