(Clip 9) Vấn đề thực tập nước ngoài và cách đánh giá trong hồ sơ thực tập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội