(Clip 8) Minh chứng cho các hoạt động thực tập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội