(Clip 4) Thông tin về chương trình CLC ngôn ngữ Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội