(Clip 5) Thông tin về chương trình CLC ngôn ngữ Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội