(Clip 3) Thông tin về chương trình CLC Trung Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội