(Clip 2) tư vấn cho những mức điểm cụ thể của thí sinh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội