(Clip 10) Chia sẻ của bạn Mã Lâm Phương – Sinh viên chương trình CLC TT23 Ngôn ngữ Trung Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội