(Clip 5) Tư vấn cách đăng ký nguyện vọng để có nhiều cơ hội vào ULIS hơn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội