Chia sẻ của sinh viên học quân sự tại HOLA 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ của sinh viên học quân sự tại HOLA 2023

Chia sẻ của sinh viên khóa QH.2022 đang học khóa học GDQP&AN và GDTC tại HOLA.

ULIS Media