Chỉ tiêu của Đổi mới công tác quản trị đại học, xây dựng văn hóa chất lượng trong nhiệm kỳ 2020-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chỉ tiêu của Đổi mới công tác quản trị đại học, xây dựng văn hóa chất lượng trong nhiệm kỳ 2020-2025

  • 100% cán bộ quản lý cấp phòng, khoa và trung tâm được bồi dưỡng về quản trị đại học;
  • Hàng năm có 30% cán bộ phục vụ đào tạo được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
  • 100% các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trường được rà soát, bổ sung, cập nhật hàng năm;
  • 80% các thủ tục hành chính của cán bộ, giáo viên và HSSV được thực hiện qua các văn phòng hành chính “Một cửa”;
  • 50% các hội nghị, hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến;
  • 30% thời lượng các môn học thực hành và 50% thời lượng các môn học lý thuyết được tổ chức dạy và học trực tuyến;
  • 100% các môn học thuộc các CTĐT đại học và sau đại học có website môn học được xây dựng trên hệ thống LMS của Trường
  • Tỷ lệ sinh viên/giảng viên: 15/1
  • Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ: 40% số lượng CBGD, trong đó tỷ lệ GS/PGS là 20%.