Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của công tác Đào tạo trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của công tác Đào tạo trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

PHẦN 1: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  • Đối với đào tạo đại học: Triển khai hiệu quả, chất lượng tốt các chương trình đào tạo theo định hướng tự chủ và Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2025. Xây dựng các môn học mới và đổi mới các môn học đang triển khai trong CTĐT nhằm phát triển năng lực toàn diện cho sinh viên, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thích ứng của người học trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay.
  • Đối với đào tạo sau đại học: Xây dựng các CTĐT chất lượng, có sức thu hút người học. Tiếp tục củng cố các yếu tố đảm bảo chất lượng các CTĐT thạc sỹ và tiến sỹ.

Triển khai hiệu quả Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy bậc sau đại học giai đoạn 2019-2025.

  • Đối với đào tạo bậc phổ thông
  • Đào tạo THCS Ngoại ngữ: Xây dựng trường THCS Ngoại ngữ thành một cơ sở giáo dục phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh một cách toàn diện; tạo nguồn người học chất lượng cao cho trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và các bậc học tiếp theo của Trường.
  • Đào tạo THPT Chuyên Ngoại ngữ: Đổi mới toàn diện hoạt động giảng dạy và kiểm tra đánh giá các môn môn học theo hướng phát triển năng lực của người học; đa dạng hóa phương thức tổ chức đào tạo, đáp ứng khung năng lực phẩm chất học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ.

PHẦN II: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

  • Đào tạo đại học

Chỉ tiêu tuyển sinh duy trì ở mức 1600/năm, trong đó chỉ tiêu các CTĐT theo định hướng tự chủ đạt 1200/năm

Xây dựng 06 môn học mới/năm;

Mỗi năm có tối thiểu 20% số lượng môn học trong CTĐT được cập nhật theo định hướng đổi mới sáng tạo về nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá;

Xây dựng CTĐT cử nhân tài năng sư phạm tiếng Anh (2021)

Xây dựng thêm 01 CTĐT liên kết quốc tế (2021).

  • Đào tạo sau đại học

Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ là 150 học viên/năm, tuyển sinh tiến sĩ là 15/ năm.

100% các CTĐT SĐH được xây dựng theo hướng liên ngành, tạo sự liên thông, liền mạch với các CTĐT bậc đại học.

Xây dựng mới 02 CTĐT SĐH theo định hướng CLC.

90% HVCH/NCS tốt nghiệp đúng thời hạn.

  • Đào tạo bậc THPT
  • Trường THCS Ngoại ngữ

100% học sinh được học Ngoại ngữ 2 ngoài Tiếng Anh. 100% học sinh thi đỗ vào các trường THPT có uy tín của thành phố Hà Nội.

Phấn đấu có 3% học sinh quốc tế theo học tại Trường.

Trở thành một trường thực hành giáo dục ngoại ngữ mẫu mực về đổi mới sáng tạo (2022).

  • Đào tạo THPT Chuyên Ngoại ngữ

100% học sinh Trường THPT CNN đạt chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ bậc 4 (trong đó 70% học sinh đạt bậc 5). 

100% học sinh được học ngoại ngữ thứ 2 và ít nhất một môn khoa học bằng tiếng Anh.

Tỷ lệ học sinh quốc tế đạt 3% số học sinh tuyển hàng năm.

VIDEO: