Văn bản – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Văn bản

Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm học 2020-2021

PHẦN THỨ NHẤT  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020 – 2021 TÌNH HÌNH CHUNG Khái quát đặc điểm, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của đơn vị: Năm học 2020-2021, tình hình chung của Nhà