Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm học 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm học 2020-2021

PHẦN THỨ NHẤT

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020 – 2021

 1. TÌNH HÌNH CHUNG
 2. Khái quát đặc điểm, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của đơn vị:

Năm học 2020-2021, tình hình chung của Nhà trường có những điểm thuận lợi và khó khăn đan xen nhau do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Hoạt động Công đoàn được Đảng ủy và Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo cũng như tạo điều kiện. Đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động quan tâm, ủng hộ và đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động Công đoàn.

Mặc dù có nhiều khó khăn về hoạt động nghề nghiệp, nguồn thu có thời điểm bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh, tuy nhiên Công đoàn vẫn thực hiện được những chương trình hành động cơ bản, một số nhiệm vụ đạt vượt mức đề ra.

Đội ngũ NGNLĐ của Nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được về cơ bản yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường. Cán bộ, đoàn viên công đoàn Nhà trường luôn yên tâm công tác và có nhiều cố gắng, nỗ lực, lao động sáng tạo góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Nhà nước, của Ngành, của ĐHQGHN và các nhiệm vụ chính trị giao cho đơn vị.

Công đoàn luôn chú trọng công tác tham mưu với Nhà trường về các hoạt động và biện pháp đảm bảo quyền lợi người lao động. Nhờ đó, đời sống NGNLĐ không ngừng được nâng cao, mức thu nhập gia tăng.

BCH Công đoàn Trường hoạt động theo quy chế công tác và kế hoạch hoạt động của toàn khóa và từng năm, từng quý và từng tháng. Hàng năm, kế hoạch hoạt động và chương trình công tác được xây dựng đầy đủ, được Đảng ủy nhà trường phê duyệt và sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu là yếu tố thuận lợi để công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác và đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường.

 1. Tình hình đội ngũ CBNGNLĐ:

Đội ngũ CBNGNLĐ

Tổng số cán bộ, nhà giáo và người lao động: 805

Tổng số nữ: 652

Số cán bộ chuyển đi trong năm học: 02

Số cán bộ chuyển đến: 01

Tổng số cán bộ là Đảng viên: 413; kết nạp mới trong năm học: 29

Tổng số nhà giáo: 639 trong đó có 552 là nữ.

Tổng số GS-TS, PGS-TS: 17; Tiến sỹ: 168, Thạc sỹ: 445; Cử nhân và kỹ sư: 148.

Tổ chức Công đoàn

Tổng số Công đoàn bộ phận: 11

Tổng số Tổ công đoàn trực thuộc: 10

 1. Những thuận lơi, khó khăn tác động đến đội ngũ CBNGNLĐ và hiệu quả hoạt động công đoàn.

Thuận lợi: Công đoàn Trường đã thực hiện tốt việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Kịp thời trao đổi, giải đáp và tạo được sự đồng thuận của cán bộ, viên chức và người lao động. Đồng thời, Công đoàn Trường đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành. Do đó, tình hình tư tưởng cán bộ luôn ổn định.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường đã nỗ lực để đảm bảo các hoạt động chuyên môn và thu nhập ổn định cho cán bộ Trường.

Cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị tin tưởng vào tổ chức công đoàn Nhà trường, luôn dành sự quan tâm và ủng hộ to lớn đối với các hoạt động do công đoàn tổ chức, phát động.

Khó khăn: Tình hình dịch bệnh kéo dài có ảnh hưởng lớn đến hoạt động chuyên môn và nguồn thu của đơn vị. Việc chuyển đổi phương thức làm việc trong một số thời điểm có ảnh hưởng nhất định đến năng suất lao động.

Một số chương trình công tác của Công đoàn phải hoãn, hủy, đặc biệt là các hoạt động phong trào có số lượng lớn cán bộ tham gia trực tiếp.

 1. TRIỂN KHAI CHỈ ĐẠO CỦA CÔNG ĐOÀN ĐHQGHN VỀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020
 2. Nội dung, hình thức chỉ đạo

Năm 2020-2021 có sự ảnh hưởng lớn đến kế hoạch công tác của Công đoàn Trường do tình hình dịch bệnh. BCH Công đoàn Trường đã khẩn trương và kịp thời điều chỉnh Kế hoạch năm học giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên được triển khai thường xuyên, cập nhật qua các kênh thông tin như Website, Trang thông tin điện tử xã hội, thư điện tử, kênh liên lạc điện tử nội bộ của Nhà trường đến 100% cán bộ và người học.

Công đoàn Trường đã chủ động xây dựng kịch bản đối phó với dịch bệnh, đảm bảo tính chủ động trong việc triển khai các biện pháp hỗ trợ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ và phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Công đoàn Trường cũng tăng cường chỉ đạo, rà soát tình hình cán bộ viên chức để có các biện pháp động viên và hỗ trợ kịp thời.

 1. Việc xây dựng kế hoạch công tác của công đoàn

Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, Công đoàn Trường quan tâm chỉ đạo Công đoàn các đơn vị xây dựng cũng như tổ chức thực hiện phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ trên cơ sở bám sát chương trình công tác của CĐGD Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023 và Chương trình công tác của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã thông qua Kế hoạch hoạt động năm học, trình Đảng ủy phê duyệt và báo cáo Công đoàn ĐHQGHN.

Công đoàn trường chú trọng công tác xây dựng kế hoạch và thường xuyên đánh giá mức độ thực hiện, kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với từng hoạt động để có biện pháp cải tiến trong các hoạt động tiếp theo.

 1. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch

Công tác kiểm tra, rà soát kế hoạch được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo khả năng thích ứng trong tình hình dịch bệnh. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức phân công, đôn đốc và chuyển đổi kế hoạch hoạt động cho phù hợp. Trong năm học, công đoàn Trường cơ bản đã triển khai và hoàn thành các nội dung đã được đề ra. Tuy nhiên, từ tháng 02 đến tháng 6 năm 2021, do tình hình dịch bệnh, một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Công đoàn đã phải lùi lại sang thời điểm khác trong năm.

Việc chuyển đổi phương thức hoạt động dạy và học cũng được công đoàn Trường đề xuất và áp dụng toàn diện. Theo đó, 100% các môn học được chuyển đổi sang hình thức dạy học trực tuyến cho đến khi kết thúc hoàn toàn thời gian học của học kỳ II và không có ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện kế hoạch, đảm bảo thời lượng học tập của sinh viên và thời gian lao động của cán bộ, giảng viên.

 1. Công tác thông tin báo cáo

Chế độ thông tin báo cáo của Công đoàn Trường chủ yếu dựa trên nền tảng trực tuyến. Các đơn vị định kỳ báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng. Trên cơ sở đó, Công đoàn Trường thống kê, tổng hợp kết quả hoạt động từng giai đoạn.

Công đoàn Trường chấp hành tốt các chế độ thông tin báo cáo với Công đoàn ĐHQGHN, đảm bảo thông tin đúng, đủ, kịp thời.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 – 2021

 1. Công tác Văn phòng

Thực hiện công tác hành chính của văn phòng công đoàn:

Công tác hành chính của văn phòng Công đoàn Trường được đảm bảo đúng quy định. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN tại buổi làm việc và kiểm tra toàn diện các hoạt động Công đoàn Trường ngày 29/10/2020 đã có kết luận Công đoàn Trường tuân thủ đầy đủ chế độ quản lí hành chính đối với công tác công đoàn.

Các loại sổ liên quan đến công tác văn phòng: Sổ theo dõi công văn đi- đến, Sổ Nghị quyết.

Các loại sổ liên quan đến công tác tài chính: Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, Sổ đoàn phí và thu, chi tài chính công đoàn,

Các loại sổ liên quan đến công tác tổ chức và quản lý đoàn viên: Sổ theo dõi tình hình tổ chức và phát triển đoàn viên và Hồ sơ Tổ chức công đoàn

Sổ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát: Hồ sơ UBKT Công đoàn, Hồ sơ Ban Thanh tra Nhân dân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn:

Công đoàn Trường sử dụng hệ thống các phần mềm: Phần mềm quản lí và lưu trữ dữ liệu điện tử Onedrive, hệ thống thư điện tử VNU Mail, Phần mềm kế toán Công đoàn.

Công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin với Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội và Công đoàn các đơn vị thành viên trên nền tảng phần mềm Zalo và thư điện tử.

Website công đoàn đơn vị có liên kết với Trang thông tin điện tử mạng xã hội Facebook của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những hoạt động khác của công tác văn phòng: Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của văn phòng và điều kiện đảm bảo cho hội họp được được quan tâm, đầu tư và trang bị đầy đủ: máy tính làm việc, hệ thống tủ quản lí hồ sơ, điều hòa nhiệt độ.

 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động CBNGNLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp.

– Công tác tuyên truyền giáo dục:

Tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Theo đó nội dung được truyền tải nhanh chóng, chính xác và đầy đủ về quá trình tổ chức và kết quả Đại hội qua nhiều kênh: Website, Trang thông tin mạng xã hội Facebook, Trang thông tin truyền thông nội bộ Nhà trường, Nhóm thông tin của cán bộ Công đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, các hình thức tuyên truyền trực quan cũng được triển khai như hệ thống bangzon, bảng tin điện tử.

Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026: Công đoàn Trường triển khai và vận động cán bộ viên chức tham gia cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu Quốc hội Việt Nam, cử cán bộ phối hợp với tổ bầu cử tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên để tổ chức các hoạt động bầu cử tại Trường. Triển khai các hình thức tuyên truyền trên Website, Fanpage và trang thông tin nội bộ, Bảng tin điện tử và 02 bangzone tuyên truyền.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã tham gia Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus Covid gây ra, thống nhất các biện pháp, giải pháp triển khai trong Nhà trường: cập nhật thường xuyên thông tin chỉ đạo của Chính phủ, thông tin khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng để thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và người học để hướng dẫn và có biện pháp chủ động trong phòng chống dịch bệnh; tuân thủ các quy định về cách ly và giãn cách xã hội, khai báo thông tin y tế điện tử, phối hợp tổ chức tiêm phòng cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 260-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN về việc “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Công đoàn Trường đã tổ chức vận động đoàn viên tích cực tìm hiểu, tham gia và hưởng ứng. Cán bộ viên chức thường xuyên học tập để nâng cao trình độ, gương mẫu đạo đức lối sống, theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trung thành sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường, pháp luật Nhà nước, đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân, có ý thức xây dựng và bảo vệ thương hiệu Nhà trường. Các nội dung của cuộc vận động này được cụ thể hóa trong các chương trình hoạt động công đoàn, được xây dựng thành tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, đánh giá cán bộ từng năm học. 

Hoạt động tôn vinh, tuyên dương tấm gương điển hình và xây dựng văn hóa trường học được cụ thể hóa bằng các quy định về thi đua khen thưởng hàng năm, quy định về khen thưởng đột xuất và bình xét Gương mặt giảng viên tiêu biểu từng học kỳ.

Công tác nâng cao năng lực đội ngũ:

Công đoàn Nhà trường tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp trong hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức và kỹ năng quản trị đại học. Năm học 2020-2021 đã tổ chức 43 chuyên đề học tập về kiến thức quản trị đại học, tham gia 03 chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác Công đoàn do Công đoàn ĐHQGHN tổ chức.

 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Các hoạt động tuyên truyền giáo dục được Công đoàn Trường triển khai trong năm học: phát động phong trào thi đua đảm bảo công tác trật tự, ATGT năm 2021 (01/2021), Cuộc thi tìm hiểu về Pháp luật về bầu cử Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân (3/2021), luật thực thi phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá (5/2021).

Công đoàn tổ chức hoạt động truyền thông trong đội ngũ cán bộ viên chức nhằm cung cấp thông tin hoạt động của Nhà trường và Công đoàn thông qua Trang truyền thông nội bộ. Toàn thể cán bộ nhà trường tham gia, tiếp nhận và phản hồi thông tin trực tiếp trên hệ thống. Do đó, các nội dung hoạt động đều được tiếp nhận phản hồi của cán bộ và người lao động trong đơn vị.

 • Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

Do các công đoàn các đơn vị tổ chức: 02 cuộc với nội dung tuyên truyền pháp luật bầu cử và Luật an toàn giao thông cho 146 cán bộ chủ chốt các đơn vị.

– Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19: được thực hiện hàng tuần thông qua hệ thống thông tin nội bộ, hệ thống tin nhắn Zalo đến cán bộ chủ chốt công đoàn các đơn vị.

 1. Công tác tuyên dương, tôn vinh tấm gương điển hình

Hoạt động tuyên dương điển hình tiên tiến được công đoàn với chính quyền phối hợp tổ chức từng học kỳ, qua đó tuyên dương 24 Gương mặt giảng viên tiêu biểu trong năm học 2020-2021.

 1. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa

Công đoàn chủ trì việc xây dựng bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, Công đoàn Trường tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, phát động Cuộc thi “Văn phòng xanh-sạch-đẹp- thân thiện”, cuộc vận động Trường học không khói thuốc được cán bộ hưởng ứng, thực hiện.

 1. Công tác nâng cao năng lực đội ngũ

Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng chế độ hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo viên, giảng viên học tập nâng cao trình độ theo các chuẩn quy định. Kiến nghị và phối hợp với chính quyền điều chỉnh định mức giờ khoa học đối với cán bộ do nghỉ dịch Covid, tham gia tích cực vào hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phòng ban, và các chương trình nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị đại học cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

 1. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; tham gia quản lý; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

3.1. Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NGNLĐ luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, được quan tâm thực hiện tốt. Công đoàn Trường đã tổ chức kịp thời việc thăm hỏi động viên đoàn viên có khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các đợt quyên góp ủng hộ NGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chỉ đạo, chủ trương của CĐ ĐHQGHN, quan tâm phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt công tác trợ cấp khó khăn cho NGNLĐ với kinh phí hơn 80 triệu đồng/năm học, kinh phí tổ chức hoạt động cho con em cán bộ hơn 600 triệu đồng.

Đại diện của Công đoàn Trường được trực tiếp tham gia và giữ vai trò quan trọng trong các Hội đồng của Trường: Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó Trưởng ban Phúc lợi, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid; tham gia các hội đồng xét nâng lương, nâng ngạch và các cuộc họp liên quan đến chế độ chính sách quyền lợi của CBNGLĐ. Bên cạnh đó, công đoàn đã tham mưu để mở rộng đối tượng thụ hưởng chế độ hiếu, hỉ đến vợ hoặc chồng, con của cán bộ đương nhiệm, Ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị.

Tham mưu phối hợp với chuyên môn đồng cấp rà soát, hoàn thiện,bổ sung các qui chế, qui định nội bộ. Điều chỉnh giải quyết các mức tăng tiêu chuẩn 10% cho cán bộ từ các nguồn phúc lợi của Nhà trường như chế độ khám sức khỏe, chế độ nghỉ mát, chế độ cho con em cán bộ… Năm 2020, Nhà trường tổ chức cho 416 cán bộ khám sức khỏe định kỳ với định mức tiêu chuẩn 1.000.000đ/1 người và hơn 96 cán bộ đi nghỉ mát với chế độ 3.500.000đ/ 1 người.

Công đoàn Trường tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe thường niên cho NGNLĐ (tại Bệnh viện E Hà Nội), tổ chức tốt việc chăm lo cho con em cán bộ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và tết Trung thu, quan tâm hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ thể thao, tổ chức các chương trình văn nghệ, chương trình tham quan thực tế, tiếp tục thực hiện tốt, chu đáo việc hiếu liên quan đến NGNLĐ,… các hoạt động này góp phần quan trọng tạo khối đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận của cán bộ, NGNLĐ trong Nhà trường.

Trong năm học, Công đoàn Trường đã vận động cán bộ quyên góp để ủng hộ cho 02 nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, chữa bệnh lâu dài số tiền 150.000.000đ.

3.2. Thực hiện dân chủ cơ sở

Công đoàn Trường đã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện chế độ giám sát tài chính của đơn vị theo kế hoạch phê duyệt hàng năm. Lập báo cáo giám sát và công khai tại hội nghị công chức, viên chức hàng năm.

Tổ chức cho CBNGLĐ tham gia góp ý xây dựng luật, văn bản quy phạm pháp luật: Công đoàn đã triển hai cho cán bộ tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các văn bản dự thảo như Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên đại học và quy định tạm thời tại Nhà trường, Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Công đoàn Trường đã tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp BGH Trường trong việc triển khai thực hiện Quy định về chế độ làm việc của giảng viên theo Thông tư 20 của Bộ, theo đó Nhà trường đã ban hành Quy định tạm thời về chế độ làm việc của giảng viên, đảm bảo định biên nhân lực của đơn vị.

Việc thực hiện dân chủ cơ sở: rà soát bổ sung qui chế dân chủ cơ sở thực hiện các nội dung công khai số cuộc đối thoại giữa các lãnh đạo đơn vị của CBNGLĐ các hoạt động thực hiện dân chủ cơ sở khác. Công đoàn Trường phối hợp với lãnh đạo nhà trường công khai lịch tiếp công dân hàng tháng để mở rộng đối thoại, trao đổi giữa cán bộ, viên chức và người lao động. Các vấn đề kiến nghị của viên chức nhà trường được quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết bằng văn bản (Quy chế làm việc của Trường). Trong năm học, Trường và Công đoàn không nhận được bất cứ văn bản kiến nghị, khiếu nại, tố cáo nào.

3.3. Tham gia các hoạt động của CĐĐHQGHN tổ chức

Công đoàn Trường tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động do Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, phát động như Cuộc thi “Duyên dáng áo dài qua ảnh”, các cuộc vận động ủng hộ phòng chống Covid (đợt 1 quyên góp 167.000.000đ và đợt 2 quyên góp 238.000.000đ), ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai 277.421.000đ và trao tặng 20 suất học bổng cho SV Trường ĐH Ngoại ngữ Huế có gia đình bị thiệt hại do bão lũ 50.000.000đ, chi hỗ trợ 6 triệu đồng thăm hỏi cán bộ và gia đình bị thiệt hại do thiên tai, tặng 40 bộ máy tính và bàn ghế đi kèm cho Trường THPT Khánh Thượng, Ba Vì.

Công đoàn trường làm tốt nhiệm vụ bảo trợ cho các hoạt động của Hội Cựu giáo chức Trường. Trong năm học, Công đoàn Trường đã phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức Trường ĐHNN, ĐHQGHN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trao tặng 01 máy tính và 100.000.000đ cho Hội hoạt động.

 1. Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động và công tác thi đua, khen thưởng

Các cuộc vận động và phong trào thi đua được triển khai có chiều sâu, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Công đoàn Trường đã chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, NGNLĐ trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục sửa đổi lề lối, thói quen, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, môi trường thân thiện.

Công đoàn đã làm tốt việc đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động trong đơn vị, đặc biệt là các hoạt động tôn vinh cán bộ, viên chức có đóng góp tích cực cho công đoàn nói riêng và sự phát triển của Nhà trường nói chung trong đó tiêu biểu là Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu trong năm học được trao cho 24 cán bộ.

 1. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn

Việc củng cố kiện toàn nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra: Công tác nhân sự được công đoàn Trường được đặc biệt quan tâm gồm khâu quy hoạch, bồi dưỡng. Do có sự chuẩn bị tốt về công tác nhân sự nên từ đầu nhiệm kỳ đại hội (2017) đến nay không có sự biến động về nhân sự các cấp.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn: Công tác đào tạo, bồi dưỡng được công đoàn đề cao. Đội ngũ cán bộ được tham gia tập huấn đầy đủ, nhiều lĩnh vực công tác. Tuy nhiên do số lượng cán bộ cơ sở nhỏ, việc tổ chức các lớp chuyên đề khó khăn nên hầu hết vẫn là việc cử tham gia các lớp tập huấn của công đoàn cấp trên tổ chức. 

Công tác qui hoạch cán bộ công đoàn: Công tác quy hoạch cán bộ công đoàn được xác định là hoạt động thường xuyên, dài hạn có tính chiến lược. Công đoàn Trường đã ban hành Hướng dẫn về công tác quy hoạch cho nhiệm kỳ kế tiếp, trong đó xác định tiêu chuẩn, phạm vi, đối tượng và những vấn đề mang tính nguyên tắc. Trên cơ sở đó, định kỳ hàng năm rà soát và bổ sung quy hoạch để đảm bảo nguồn cán bộ cho tổ chức công đoàn.

Việc phát triển đoàn viên quản lý đoàn viên công đoàn:Công tác phát triển đoàn viên được Công đoàn Trường rà soát từng quý, kịp thời kết nạp và bổ sung cán bộ mới về trường lao động nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người lao động. Trong năm học 2020 -2021, công đoàn đã kết nạp thêm 37 đoàn viên mới. Việc quản lí đoàn viên và đoàn phí công đoàn được thực hiện theo quy định của cấp trên.

Việc đánh giá xếp loại công đoàn của đơn vị và đánh giá xếp loại công đoàn cấp dưới:Công tác đánh giá xếp loại công đoàn của đơn vị được thực hiện theo Hướng dẫn 1294/HD-TLĐ 2019 đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và Hướng dẫn số 02/HD-CĐN ngày 20/01/2020 của Công đoàn giáo dục Việt Nam, đảm bảo các tiêu chí xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ sở trực thuộc theo quy định.

Công tác tham mưu  xây dựng Đảng: số đoàn viên công đoàn ưu tú công đoàn cơ sở giới thiệu cho cấp ủy bồi dưỡng? kết nạp Đảng viên:Công tác phát triển đảng viên mới đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến ngày 30/6/2021, Đảng bộ đã kết nạp được 29 đảng viên.

 1. Công tác nữ công và bình đẳng giới

Với đặc thù của Nhà trường, tỷ lệ nữ NGNLĐ chiếm hơn 80%, công tác nữ thường xuyên được quan tâm và đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công đoàn Trường. Trong năm học, Công đoàn Trường và Ban Nữ công đã triển khai tích cực phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, đồng thời gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.. Công đoàn tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm nhiều nữ cán bộ, đoàn viên tham gia công tác quản lý các cấp.

Công đoàn đã phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ triển khai thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ nữ cán bộ công đoàn trong cuộc sống, công tác; tổ chức các hoạt động tập thể như tổ chức chương trình xem kịch cho 500 cán bộ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020; tặng quà cho con em cán bộ nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi và tết Trung thu với số quà tặng trị giá 180.000.000đ.

 1. Tham gia xây dựng, thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ CBNGNLĐ: Công đoàn Nhà trường kiến nghị với Ban Giám hiệu và đã thực hiện chế độ giảm trừ giờ khoa học đối với cán bộ nữ trong thời gian thai sản và nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi.
 2. Hoạt động của Ban Nữ công:

Số lượng ủy viên Ban Nữ công: 05, Số ủy viên Ban Nữ công kiện toàn trong năm học:00.

  Trong năm học, Ban nữ công có trách nhiệm tham mưu với Ban Chấp hành công đoàn Trường trong việc rà soát chế độ chính sách đối với cán bộ nữ, đề xuất các hoạt động về bồi dưỡng cán bộ, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đề xuất chính sách đối với con em cán bộ Trường.

 1. Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới

Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị chuyên đề và tổng kết Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020 theo hình thức kết hợp Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Công đoàn Trường và cán bộ chủ chốt 21 đơn vị trực thuộc.

Năm học 2021-2021 có 08 cán bộ nữ được quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo các cấp, 01 cán bộ nữ được bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng nhà trường.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát

UBKT Công đoàn Trường hoạt động, thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc và kế hoạch, chương trình công tác năm học, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, thực hiện kiểm tra đồng cấp và 30% các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc. Hoạt động kiểm tra công đoàn không chỉ làm tốt nhiệm vụ kiểm tra mà còn là một kênh tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ công đoàn hiệu quả, hướng dẫn, giải đáp những nội dung mới trong Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục đại học, Điều lệ Công đoàn…

Cũng trong năm học, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành kiểm tra toàn diện các hoạt động công đoàn. Việc chấp hành chế độ làm việc, chế độ tài chính của đơn vị được đảm bảo đúng quy định.

Trong năm học, Ban Chấp hành và UBKT Công đoàn Trường không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào.

 1. Công tác tài chính

Công tác thu chi, sử dụng nguồn tài chính công đoàn được thực hiện đúng theo quy định, hiệu quả, có đầy đủ sổ sách, chứng từ. Thu và nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn đầy đủ, đúng hạn.

Số thu ĐPCĐ 6 tháng đầu năm 2021 đạt 100% dự toán. Các chế độ trích nộp, đóng góp tài chính được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

 1. ĐÁNH GIÁ CHUNG
 2. Những kết quả nổi bật

Công đoàn Trường đã phát huy được vai trò, trách nhiệm là tổ chức đại diện cho nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, là đơn vị bảo trợ cho hoạt động của Hội Cựu giáo chức Nhà trường. Bên cạnh việc xây dựng môi trường lao động hướng tới chuyên nghiệp, thân thiện, Công đoàn đã từng bước gắn kết hoạt động của mình để đồng hành với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển Nhà trường toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ với phương châm “Đoàn kết nhất trí, tích cực tham gia thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện của Đảng bộ và Nhà trường, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng và nâng cao tính chuyên nghiệp trên từng vị trí công tác và trong tất cả các hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường, xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh ”.

Với việc triển khai các phong trào “Văn phòng xanh, sạch, đẹp, thân thiện”, “Trường học không khói thuốc lá”, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động, Công đoàn Trường đã tạo được không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ viên chức, tạo dựng khối đoàn kết và quan hệ thân thiện giữa các đơn vị và cá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ ngày càng được nâng cao.

Bằng các kết quả hoạt động trong giai đoạn vừa qua, Công đoàn Trường đã phát huy tốt vai trò của một tổ chức quần chúng trong Nhà trường, đảm bảo và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng hành và tích cực xây dựng chính quyền, đồng cảm và sẻ chia trách nhiệm với người lao động để tạo nên một khối đoàn kết nhất trí vì sự phát triển của Nhà trường và mỗi thành viên trong đó, khẳng định được vị thế và vai trò của mình trong hệ thống công đoàn giáo dục.

 1. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân

Hoạt động công đoàn tại một số công đoàn bộ phận, tổ công đoàn có nhiều đổi mới nhưng chưa đồng đều, một số đơn vị còn thiếu chủ động, chưa bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Công đoàn Trường, chưa có sự phối hợp tích cực với lãnh đạo đơn vị nên kết quả hoạt động chưa cao.

Cán bộ công đoàn các cấp đều là kiêm nhiệm nên còn gặp khó khăn về thời gian dành cho hoạt động công đoàn.

Tại một số công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động công đoàn chưa được quan tâm đúng mức.

 1. Bài học kinh nghiệm.

Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền đồng cấp, sự phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể khác trong tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động công đoàn, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng năm học và cả giai đoạn, bám sát các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của công đoàn cấp trên, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, cụ thể hoá nội dung hoạt động. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để thu hút NGNLĐ hưởng ứng, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn, UBKT Công đoàn và các ban chuyên môn, đề cao trách nhiệm của cán bộ công đoàn.

Thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn, có nhiều hình thức mới, đa dạng, thiết thực, phù hợp với đặc thù, điều kiện hoạt động của đơn vị.

 1. ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI THI ĐUA NĂM HỌC 2020 – 2021
 2. Số điểm của đơn vị tự chấm:(94 điểm).
 3. Khen thưởng

2.1. Đề xuất khen thưởng của đơn vị

+ Danh hiệu thi đua: Công đoàn cơ sở vững mạnh

+ Hình thức khen thưởng: Cờ thi đua Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam

2.3. Đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân: có tờ trình và hồ sơ khen thưởng gửi kèm theo.

 PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022

Năm học 2021-2022, Công đoàn Trường tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt 7 nội dung chương trình công tác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ IV đề ra, trên cơ sở đó xác định một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm:

 1. Tích cực, chủ động tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Động viên cán bộ, NGNLĐ thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Mỗi thầy/cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các kế hoạch, chương trình công tác của Công đoàn cấp trên.
 2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào các nội dung: Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Hiến pháp nước CHXHCNVN; các văn bản Luật, các chính sách mới liên quan đến cán bộ, NGNLĐ; Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục đại học; hướng dẫn các quy định về công tác tài chính công đoàn; tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn.
 3. Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng môi trường công tác chuyên nghiệp, thân thiện của Nhà trường, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh của Nhà trường đến xã hội. Tạo điều kiện, động viên cán bộ, NGNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực tham gia thực hiện chủ trương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
 4. Phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, NGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

– Tiếp tục tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng và kiến nghị các cấp chính quyền trong thực hiện đảm bảo quyền lợi cho người lao động về chế độ chính sách, phương án trả lương theo vị trí việc làm, tiền công và các chính sách ưu đãi, khen thưởng khác.

– Xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, thân thiện, thực hiện vận động cán bộ viên chức thực hành tiết kiệm, Nhà trường không khói thuốc lá.

– Các hoạt động công đoàn tập trung hướng tới việc kết nối, giao lưu, tăng cường đối thoại để hiểu biết nhau thông qua hoạt động và công tác trong điều kiện đặc thù của đơn vị có đội ngũ cán bộ phần lớn là trẻ tuổi.

– Chú trọng các hoạt động nâng cao phúc lợi về vật chất, tinh thần cho cán bộ, NGNLĐ. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động phong trào, hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ dành cho cán bộ, NGNLĐ.

– Quan tâm hơn nữa đến đội ngũ nữ cán bộ, NGNLĐ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công công đoàn và cơ chế phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đơn vị.

 1. Xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tiếp tục xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, chú trọng công tác phát triển đoàn viên công đoàn, công tác phát triển Đảng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XX (2022-2027).
 2. 6. Tiếp tục tham gia tích cực, hiệu quả công tác xã hội, từ thiện.