Các văn bản quản lý điều hành quan trọng được chỉnh sửa, bổ sung và ban hành trong tháng 10/2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các văn bản quản lý điều hành quan trọng được chỉnh sửa, bổ sung và ban hành trong tháng 10/2023

Nhà trường trân trọng giới thiệu các văn bản quản lý điều hành được chỉnh sửa, bổ sung và ban hành trong tháng 10/2023:

1. Nghị quyết về việc ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (ban hành kèm theo Nghị quyết số 2286/NQ-HĐT ngày 04/10/2023);

2. Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường ĐHNN, ĐHQGHN (ban hành kèm theo Quyết định số 2289/QĐ-ĐHNN ngày 04/10/2023);
 
3. Quyết định về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong trường ĐHNN, ĐHQGHN (ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-ĐHNN ngày 04/10/2023);
 
4. Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường ĐHNN, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022-2027 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 2326/NQ-HĐT ngày 04/10/2023).
 
Chi tiết như sau: