3 Công khai – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

3 Công khai

PHẦN I: CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

PHẦN II: CÔNG KHAI THÔNG TIN CHI TIẾT
1. SỨ MỆNH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN (Xem chi tiết tại đây)
2. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC
3. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
3.1 Chuẩn đầu ra các chương trình, ngành đào tạo
3.2 Các chương trình đào tạo
3.3 Danh mục tài liệu tham khảo
4. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ
4.1 Quy mô đào tạo
4.2 Kết quả tốt nghiệp
4.3 Khóa luận tốt nghiệp
4.4  Luận văn luận án
4.5 Kiểm định chất lượng
4.6  Nghiên cứu khoa học  

4.7  Tình hình việc làm 

5. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
5.1 Đội ngũ cán bộ, giảng viên 
5.2 Cơ sở vật chất
6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH