Trao chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng tiếng Việt cho học viên an ninh cảnh sát nước ngoài lần thứ 11 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội