Thông báo số 2 Hội thảo khoa học quốc gia 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội