BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 2010 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 2010

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Số 01 /BC-ĐBCL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                      Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010
BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Kính gửi : Hội đồng Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐHQGHN
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐBCL NĂM HỌC 2009-2010
1) Đã mở mục ĐBCL trên Webesite của Trường từ tháng 12/2009, cập nhật các thông tin ĐBCL của Trường, của ĐHQGHN và của Bộ GD&ĐT.
2) Góp phần nâng cao một bước nhận thức cho các cán bộ chủ chốt, giáo viên và chuyên viên các phòng ban trong trường thông qua các hoạt động TĐG CTĐT GV THPT trình độ đại học ngành tiếng Anh, Trung, Nga, Pháp và TĐG giữa kì đơn vị đào tạo.
3) Tổ chức làm việc với đoàn Đánh giá ngoài chương trình ĐT cử nhân CLC Tiếng Anh Sư phạm (10-12/2009), kết quả được đoàn đánh giá tốt: 15/22 tiêu chí đạt mức 2 (cấp quốc gia) chiếm 68%, 7/éé tiêu chí đạt mức 3 (cấp khu vực) chiếm 32%. Đã cử cán bộ tham gia bồi dưỡng để chuẩn bị cho việc đánh giá chương trình này theo chuẩn AUN.
4) Hoàn thành BCTĐG CTĐT GVTHPT ngành tiếng Anh, Trung, Nga, Pháp theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL của Bộ GD&ĐT và nộp cho Dự án PT GV THPT và Cục Khảo thí và KĐCL – Bộ GD&ĐT ngày 19/4/2010.
5) Triển khai TĐG giữa kì đơn đào tạo (Trường ĐHNN) theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL đơn vị đào tạo của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 10/2009-6/2010. Đã hoàn thành Dự thảo BC TĐG giữa kì và nộp ĐHQGHN ngày 9/6/2010.
6) Tham dự các cuộc họp, đợt tập huấn, hội thảo về công tác ĐBCL do ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT tổ chức.
* Một số tồn tại chính:
Việc thiếu quan tâm của lãnh đạo một số đơn vị dẫn đến chất lượng thấp và chậm tiến độ trong việc hoàn thành BC TĐG 4 chương trình đào tạo GV THPT ngành tiếng Anh, Trung, Nga, Pháp
II. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010-2011
Nhiệm vụ trọng tâm về công tác ĐBCL trong năm học 2010-2011 và lâu dài là xây dựng một ý thức và văn hóa chất lượng trong mọi hoạt động của Nhà trường. Cụ thể:
1) Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác ĐBCL (ít nhất là 02 cán bộ), sử dụng chuyên gia của Hoa Kì theo chương trình Fullbright đánh giá chương trình đào tạo SPTA chất lượng cao và chương trình đào tạo SPTA đại trà.
2) Tổ chức Hội nghị giao ban Kiểm định chất lượng ĐHQGHN – lần thứ 3 (ngày 13 tháng
10/2010) tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN
3) Triển khai thực hiện TĐG chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Sư phạm tiếng Trung
 và Sư phạm tiếng Pháp, ĐHNN-ĐHQGHN theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo
ĐHQGHN.
4) Xây dựng và triển khai việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của
 giảng viên các chương trình đào tạo chính quy của Trường ĐHNN – ĐHQGHN theo công
văn số 2754/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/5/2010 của Bộ GDĐT và Quyết định số
2552/QĐ-ĐBCL ngày 31/8/2010 của ĐHQGHN.
5) Hoàn thiện BC TĐG giữa kì Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và nộp cho Hội đồng
 KĐCL ĐHQGHN trước ngày 15/12/2010.
6) Làm thủ tục và triển khai việc tổ chức đánh giá chương trình SP tiếng Anh CLC theo
chuẩn AUN trong năm 2012.
7) Tổ chức làm việc với đoàn Đánh giá ngoài BGD&ĐT về Báo cáo TĐG CT ĐT GV THPT
ngành tiếng Anh, Trung, Pháp, Nga (Nếu có)
 
HIỆU TRƯỞNG
        (đã kí)
GS. Nguyễn Hòa