[Giới thiệu] CLB Niềm tin ánh sáng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội