[VTV1] Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép sinh viên chuyển ngành học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[VTV1] Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép sinh viên chuyển ngành học

Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép sinh viên hoàn thành năm học thứ nhất có thể chuyển sang học một ngành khác, quy định đáng chú ý trong quy chế đào tạo mới bậc đại học vừa ĐHQGHN ban hành. Sinh viên học năm thứ nhất được xem xét chuyển sang ngành học khác nếu đáp ứng trúng tuyển của ngành chuyển sang học.