Virtual Background mang đậm chất ULIS trên Zoom – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Virtual Background mang đậm chất ULIS trên Zoom

Hình ảnh mang đậm chất ULIS. Thay Virtual Background trên Zoom. Một hành động nhỏ với trái tim lớn.