(Video) Nhìn lại chương trình Về nguồn và trao đổi công tác đảng năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội