(Video) Giới thiệu thông tin ngày chính hội UNC2023 (24.4.2023) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội