(Video) Giới thiệu các nhà tài trợ của Hội thảo UNC 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội