(Video) Chính sách mới: ĐHQGHN hỗ trợ học bổng cho các nghiên cứu sinh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Video) Chính sách mới: ĐHQGHN hỗ trợ học bổng cho các nghiên cứu sinh

Với mong muốn khuyến khích, thu hút nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, ĐHQGHN quyết định ban hành Quy định về việc Hỗ trợ học bổng đối với nghiên cứu sinh của ĐHQGHN.

Theo VNU Media