(Video) Các thông tin cụ thể hơn dành cho các bạn tham gia khóa học NVSP – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội