(Video) Các cơ hội có được trong và sau khi tham gia khóa học NVSP – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội