TUẦN 10, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 10, NĂM HỌC 2019-2020 Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019

 THỨ HAI, 02/9/2019  
  Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
THỨ BA, 03/9/2019  
8:00 – 10:00, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng tham dự họp triển khai các kỳ thi xác định chuẩn đầu ra cho sinh viên và học viên cao học của Trường ĐHNN-ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Khảo thí; Phòng Đào tạo và các Khoa đào tạo đại học chính quy, Khoa ĐT&BDNN, Khoa SĐH.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn NN&VH Đông Nam Á về việc triển khai KHNV năm học 2019-2020. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, TT.ĐBCL, P.CT&CTHSSV, toàn thể cán bộ BM NN&VH ĐNA.
THỨ TƯ, 04/9/2019
8:00 – 9:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn NN&VH Ả Rập về việc triển khai KHNV năm học 2019-2020.Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, TT.ĐBCL, P.CT&CTHSSV, toàn thể cán bộ BM NN&VH Ả Rập.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông họp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn, Dương Quỳnh Hoa. (Mời các ông/bà Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư tham dự.)
14:00, tại P.203 ĐHQGHNHiệu trưởng họp Hội đồng thi đua khen thưởng ĐHQGHN.
THỨ NĂM, 05/9/2019 
7:45, tại Khu liên hợp thể thaoHiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy dự khai giảng năm học 2019-2020 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các phòng: HCTH, CT&CTHSSV, HTPT, KHCN, TTPC TCCB, ĐT, QT, KHTC; Toàn thể BGH, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT CNN và khách mời.
8:00 – 9:00, tại HT Vũ Đình LiênPHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông dự khai giảng năm học 2019-2020 Trường THCS Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các phòng: Đại diện lãnh đạo các phòng: HCTH, CT&CTHSSV, HTPT, KHCN, TTPC TCCB, ĐT, QT, KHTC; Ông Nguyễn Lân Trung (CT HĐTV HT&PT); Toàn thể BGH, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS NN và khách mời.
THỨ SÁU, 06/9/2019 
10:30 – 11:00, tại P.509, A1PHT. Ngô Minh Thủy dự khai giảng lớp tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho sinh viên thành phố Pusan – Hàn Quốc.Thành phần tham dự: Đại diện phòng HTPT, BCN khoa NN&VH Hàn Quốc và khách mời.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học về việc triển khai KHNV năm học 2019-2020.Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, TT.ĐBCL, P.CT&CTHSSV, toàn thể cán bộ BM Tâm lý – Giáo dục học.
15:00 – 16:00, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Ban Quản lý Đề án NNQG về công tác chuẩn bị Hội thảo quốc tế về khảo thí và các nhiệm vụ bổ sung khác.Thành phần tham dự: Lãnh đạo TT. Khảo thí, Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN, Trưởng phòng KHTC và khách mời.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

1. Thứ Hai, ngày 02/9/2019: toàn Trường nghỉ Lễ Quốc khánh.

2. P.KHCN thực hiện công văn số 2655/ĐHHQGHN-KHCN ngày 27/8/2019 về cung cấp thông tin kết quả hoạt động khoa học công nghệ tiêu biểu, hạn nộp đề xuất danh mục các thành tựu tiêu biểu trước ngày 4/9/2019.

3. P.HTPT thực hiện công văn số 2642/ĐHQGHN-HTPT ngày 27/8/2019 về làm thẻ hội viên miễn phí của Bamboo Airways, hạn nộp danh sách đăng ký trước ngày 10/9/2019.

4. Ngày 05/9/2019, tại P.410, A1: Khai giảng khóa học tiếng Việt 1 năm dành cho lưu học sinh nước ngoài. Thành phần tham dự: Phòng HTPT, Khoa ĐT&BDNN.