TS. Trần Kiều Huế – Phó trưởng khoa, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Trần Kiều Huế – Phó trưởng khoa, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Trần Kiều Huế hiện là Phó trưởng khoa, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. TS. Trần Kiều Huế đã giảng dạy tiếng Nhật bậc đại học từ năm 2000. Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN năm 2007. Năm 2017 bắt đầu tham gia đào tạo bậc sau đại học. Các môn học đã đảm nhiệm giảng dạy bậc đại học bao gồm Lịch sử tiếng Nhật, Ngôn ngữ học tiếng Nhật, Từ vựng tiếng Nhật, Ngữ dụng học tiếng Nhật, Ngôn ngữ học đối chiếu. Các môn học đảm nhiệm bậc sau đại học: Từ vựng tiếng Nhật, Hán tự học tiếng Nhật, Một số vấn đề về ngữ pháp tiếng Nhật.

2. Liên hệ

  1. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học ứng dụng

  1. Đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp ĐHQGHN Nghiên cứu đối chiếu văn hóa chào hỏi trong tiếng Nhật và tiếng Việt, Hà Nội 2009

  1. Công bố chính

Trần Kiều Huế, Đặc điểm ngữ âm của các yếu tố Hán – Nhật (đối chiếu với các yếu tố Hán – Việt), Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội, ISSN 1859-2503, Số 33/2012, tr.13-27.

Trần Kiều Huế, Một số vấn đề chung về vay mượn từ vựng và khái quát về từ mượn Hán trong tiếng Nhật, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, ISSN 0866 – 8612, Tập 28, Số 4/2012, tr.255-265.

Ngô Minh Thuỷ, Trần Kiều Huế, Các phương thức Nhật hoá từ ngoại lai gốc tiếng Anh trong tiếng Nhật, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.