TS. Huỳnh Anh Tuấn – Trưởng Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Huỳnh Anh Tuấn – Trưởng Khoa Sau đại học

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

Tiến sĩ Huỳnh Anh Tuấn hiện là Trưởng Khoa Sau đại học, ĐHNN-ĐHQGHN sau nhiệm kỳ Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. TS. Huỳnh Anh Tuấn đã giảng dạy tiếng Anh bậc đại học từ năm 1992, và sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học hiện đại tại Đại học Southampton, Vương Quốc Anh năm 2011, ông bắt đầu tham gia đào tạo bậc sau đại học. Các môn học ông đã đảm nhiệm giảng dạy gồm Tiếng Anh phổ thông, Tiếng Anh chuyên ngành, Ngữ pháp tiếng Anh, Ngữ Âm và Âm vị học, Từ vựng học, Phân tích diễn ngôn, Lí thuyết ngữ pháp & Ngôn bản và Ngôn ngữ học tri nhận.

  1. Liên hệ

ĐT: 0902229101

Email: huynhnahtuan@vnu.edu.vn; huynhahtuan2305@gmail.com

  1. Hướng nghiên cứu

Phân tích diễn ngôn, Phân tích diễn ngôn phê phán, Cấu trúc thông tin tiếng Anh, Lí thuyết ngữ pháp, Ngôn ngữ học tri nhận, Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh

  1. Đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp Đại học Quốc gia

Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược tại ĐHQGHN

Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng mô hình cộng đồng học tập tiếng Anh theo sinh kế cho các tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc

Xây dựng công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh từ Bậc 3 đến 5 theo Khung Tham chiếu Châu Âu

Xây dựng công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh Bậc 2 dành cho người Việt Nam

Xây dựng công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh Bậc 3 dành cho người Việt Nam

Xây dựng công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh Bậc 1 dành cho người Việt Nam

  1. Công bố chính

Các vấn đề căn bản của cấu trúc thông tin tiếng Anh cấp độ câu, Chuyên san Nghiên cứu Nước ngoài, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 29, số 1S, 2013

Các vấn đề căn bản của cấu trúc thông tin tiếng Anh cấp độ ngôn bản, Chuyên san Nghiên cứu Nước ngoài, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 29, số 1S, 2013

Tiếng nói chống lại bất công xã hội trong Phân tích diễn ngôn phê phán, Chuyên san Nghiên cứu Nước ngoài, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 33, số 3, 2017

Khảo sát vẩn đề dịch câu nhấn mạnh tiếng Anh sang tiếng Việt và câu có tiểu từ nhấn mạnh tiếng Việt sang tiếng Anh, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 19, số 4, năm 2003

Đường hướng nhận thức siêu ngôn ngữ trong việc giảng dạy kĩ năng đọc và viết cho học viên học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, Chuyên san Nghiên cứu Nước ngoài, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 30, số 2, 2014

Những vấn đề học viên học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai gặp phải trong quá trình đọc hiểu xét đến các yếu tố liên quan đến kiến thức siêu ngôn ngữ của học viên về cấu trúc thông tin tiếng Anh, Chuyên san Nghiên cứu Nước ngoài, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 32, số 4, 2016

Quan điểm của sinh viên về thực trạng chương trình đào tạo tiếng Anh NVCL tại ĐHQGHN, Chuyên san Nghiên cứu Nước ngoài, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 33, số 2, 2017

Sách chuyên khảo

Cấu trúc thông tin tiếng Anh: Lí luận và Thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017