TS. Đỗ Thị Bích Thủy – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Đỗ Thị Bích Thủy – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Đỗ Thị Bích Thủy hiện là giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Cô Đỗ Thị Bích Thủy đã giảng dạy tiếng Pháp bậc đại học từ năm 1996. Các môn học cô đã đảm nhiệm giảng dạy gồm Tiếng Pháp phổ thông, Tiếng Pháp phổ thông cho các lớp chất lượng cao, Dịch thực hành, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ/ngôn ngữ thứ hai (FLE/FLS), Kiểm tra đánh giá tiếng Pháp như một ngoại ngữ/ngôn ngữ thứ hai (FLE/FLS). Cô tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Khoa học Ngôn ngữ (Sciences du Langage) tại Đại học Rouen, Pháp, năm 2002 và sau khi có bằng tiến sĩ ngành Khoa học Ngôn ngữ (Sciences du Langage) tại Đại học Aix-Marseille, Pháp, năm 2011, cô bắt đầu tham gia hướng dẫn luận văn bậc sau đại học.

  1. Liên hệ

ĐT: 0976062007

Email: thuydtb1976@vnu.edu.vn; dbthuy2003@gmail.com

  1. Hướng nghiên cứu

Phương pháp dạy và học Viết tiếng Pháp như một ngoại ngữ

Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ

  1. Đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp cơ sở N.11.05: So sánh hiệu quả của hình thức làm việc theo nhóm cùng trình độ và nhóm lệch trình độ trong dạy viết tiếng Pháp cho sinh viên khoa Pháp trường ĐHNN-ĐHQGHN, Hà Nội 2013

Đề tài cấp cơ sở N.17.04: Công tác kiểm tra đánh giá bộ môn Thực hành tiếng ở khoa Pháp: thực trạng và giải pháp, Hà Nội 2018

  1. Công bố chính
TT Tên bài báo Năm công bố Tên tạp chí
1 So sánh hiệu quả của các loại hình nhóm đôi trong dạy sửa bài viết tiếng Pháp 2014 Tạp chí khoa học nghiên cứu nước ngoài, ĐHQGHN, tập 30, số 2/2014, tr. 22-32.
2 Phân tích một số phương pháp nghiên cứu trong giảng dạy tiếng Pháp 2016 Tạp chí khoa học, Khoa học giáo dục,Trường Đại học sư phạm Hà Nội, tập 61, số 8/2016, tr. 159-165.
3  Ý kiến phản hồi của người dạy và người học về công tác kiểm tra đánh giá các học phần thực hành tiếng 1A + 1B, 2A + 2B tại khoa Pháp trường ĐHNN, ĐHQGHN 2018 Tạp chí nghiên cứu nước ngoài, Trường ĐHNN – ĐHQGHN, tập 34, số 3/2018, tr. 125-137.
4 Phân tích tính giá trị hai bài kiểm tra Ngữ pháp – Từ vựng học phần 2A + 2B 2018 Tạp chí nghiên cứu nước ngoài, Trường ĐHNN – ĐHQGHN, tập 34, số 6/2018, tr. 1-11.