TS. Chu Thu Hoàn – Trường THPT Chuyên ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Chu Thu Hoàn – Trường THPT Chuyên ngoại ngữ

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Chu Thu Hoàn hiện là Giáo viên Toán trườngTHPT Chuyên ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. TS. Chu Thu Hoàn đã giảng dạy Toán tiếng Việt và Toán tiếng Pháp từ năm 2001, và từ năm 2011 bà bắt đầu dạy học môn Toán tiếng Anh. Các môn học bà đã đảm nhiệm giảng dạy gồm Toán tiếng Việt, Toán tiếng Pháp và Toán tiếng Anh.

2. Liên hệ

ĐT: 0912370020

Email: chuthuhoan2011@gmail.com

3. Hướng nghiên cứu

Lý thuyết và phương pháp giảng dạy Toán

4. Đề tài nghiên cứu

Đề tài cấp Đại học Ngoại ngữ: Thực trạng dạy Toán bằng tiếng Anh ở trường THPT Chuyên ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội và đề xuất, Hà nội 2014.

Đề tài luận án Tiến Sĩ: Phát triển năng lực dạy học môn Toán bằng tiếng Anh cho giáo viên Toán Trung học phổ thông, Hà nội 2018

5. Công bố chính

Những công trình khoa học tiêu biểu của TS. Chu Thu Hoàn là Sổ Tay Toán tiếng Anh (tập 1, tập 2), NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017, và nhiều bài báo công bố trên các tạp chí Tạp chí Giáo dục, Tạp chí khoa học của Trường Đại học Sư phạm Hà nội, cũng như các bài trình bày trong các hội nghị hội thảo khác.