Triển khai công việc chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo (21-25/11/2023) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội